Oznam
Ven itatelia,
pod vplyvom okolnost sa redakcia asopisu Slovensk lekr rozhodla prerui vydvanie v roku 2018. Bohuia, situcia sa nevyvinula pozitvnym smerom, a preto sme sa rozhodli ukoni vydvanie nho asopisu. Tmto Vm oznamujeme, e asopis oficilne zanikol k 14. jnu 2019.

akujeme Vm za Vau priaze a podporu, ktor si vemi vime, a prajeme Vm vetko dobr.

S ctou
redakcia
 
AKTULNE SLO 11 - 12/2017

EDITORIAL
Dovidenia
Fino, P.
Imageasopis Slovensk lekr m za sebou relatvne dlh histriu, ktor sa vyznauje zmenami vydavatea a prestvkami medzi jednotlivmi etapami jeho vydvania. Po 11 rokoch sme sa rozhodli, e asopis nebudeme vydva jeden rok a v priebehu toho roka sa rozhodneme, ako s nm alej nalome. Printov formty asopisov s vo veobecnosti na stupe, aj ke odborn asopisy sa usiluj, aby popri sebe vychdzali ich printov aj elektronick verzie, o si okrem inicilnych nstrojov na vytvorenie kvalitnho elektronickho portlu vyaduje, aby bol tm spolupracovnkov agilnej, aby dokzal prakticky na dennej bze zsobova itateov informciami, ktor ich na portl pritiahnu. V ttoch, v ktorch funguje vedecko-vskumn prca, univerzity produkuj prce, ktor niekde musia uverejni a zdravotncke zariadenia sa propaguj okrem inho aj formou prispievania do odbornch asopisov, nie je a tak vek problm zska prspevky, ktor si itatelia so zujmom pretaj alebo si pretaj aspo nadpisy, ktor ich informuj o dian v zdravotnctve, novinkch v medicne, praktickch otzkach dennho ivota zdravotnkov a pod.

Cel editorial si mete preta tu Image 329
kBPVODN PRCE
Analza vvoja spotreby antiinfektv na celkov pouitie v podmienkach Slovenskej republiky
Tesa, T., Lehock, ., Masarykov, L. Image
313 kB

PREHADY
Lieba diabetes mellitus: tatistiky, ktor neteia
Fino, P. Image
310 kB

LEGISLATVA V MEDICNE 
Prehad najdleitejch legislatvnych zmien v zdravotnctve v roku 2017
Gabrik, P., Bszrmnyiov, J. Image 305
kB

Zaujmav sdne rozhodnutia s medicnsko-prvnou problematikou
Volko, V. Image 299
kB

RZNE
Register ronka 2017
Redakcia Slovenskho lekra Image 330
kB

Curriculum vitae
Pavlendov, M. Image 328
kB
 
RocketTheme Joomla Templates