AKTULNE SLO 7 - 8/2017

EDITORIAL
Kontinulne vzdelvanie pokraova alebo d sa aj inak?
Beaka, J.
ImageSlovo na vod
Niie uveden text som zaslal na zverejnenie v periodiku SLK MEDICOM vo februri 2017. Odpove: Najbliie slo je uzavret, alie bude venovan vzdelvaniu. V alom sle text k vzdelvaniu je, ale nie mj (obsah zverejnenho textu je viac ako pozitvny) a na pde SLK som sa dozvedel, e v pvodnej niie uvedenej verzii sa text do periodika SLK ani nedostane (cenzra tu u raz bola...). Nie som presveden o tom, e zatvranie o pre rieitenmi problmami zlep podmienky kontinulneho vzdelvania lekrov, za ktor zodpoved kritike sa brniaca SLK...
Od jesene 2016 som lenom Vboru SLK pre kontinulne vzdelvanie (KV). Avak sasou KV som u roky aj ako aktvny a pasvny astnk akci, ako organiztor a garant odbornch podujat a v minulosti aj ako funkcionr komory na regionlnej a centrlnej rovni. Dos na to, aby som mohol poveda svoj nzor v svislosti s pripravovanmi korekciami svisiacej legislatvy.

Cel editorial si mete preta tu Image
330 kB

 PVODN PRCE
Vskyt protozornej infekcie Cryptosporidium spp. u det a dospelch na Slovensku
Daniov, O., Valenkov, A. Image
301 kB

PREHADY
Meningokokov infekcie: terapia a prevencia
Borszkov Pulzov, L. Image
298 kB

Incidencia bazocelulrneho a skvamocelulrneho karcinmu koe v Eurpe a v celosvetovom meradle prehad problematiky a literatry
Barto, V. Image
301 kB

Vber lieby u pacientov s terminlnym zlyhanm obliiek
Valachov, S. Image
298 kB

LEGISLATVA V MEDICNE 
Zodpovednos za kodu a odovzdanie pacienta
Volko, V. Image 289
kB

Ako sa (prvne) brni voi agresvnemu a nespolupracujcemu pacientovi?
Bszrmnyiov, J., Humenk, I. Image 296
kB

 
RocketTheme Joomla Templates